/ FK Teplice – Klub – CSR strategickou součástí řídících procesů FK Teplice

CSR strategickou součástí řídících procesů FK Teplice

Uvědomujeme si naše postavení největšího sportovního klubu v Teplicích a zároveň i jednoho z nejvýznamnějším v Ústeckém kraji, kterého chceme dlouhodobě využívat ke společenské odpovědnosti, včetně aktivního přispívání k pozitivním společenským změnám v regionu a být inspirativním příkladem pro své okolí. 

ing. Pavel Šedlbauer – předseda představenstva

Snažíme se dlouhodobě naši angažovanost na poli CSR neustále rozšířit a systematizovat, přičemž se opíráme o nejmodernější trendy v této oblasti ( např. tzv. koncepci vytváření sdílených hodnot - Created Shared Value).

Jsme přesvědčeni o tom, že toto naše strategické úsilí přispěje nejen k úspěšnějšímu a udržitelnějšímu fungování klubu, ale i napomůže v řešení řady společenských problémů zejména v Ústeckém kraji.

Budeme i nadále usilovat nejen o strategičtější směřování našich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti, ale též o propojení vytvořené komplexní CSR strategie s klubovými hodnotami a vizí, resp. její pevné zakotvení v klubové filosofii.

Přijatou holistickou CSR strategii klubu s jasně vymezenou strukturální orientací vnímáme proto jako:

  • Nedílnou součást všech řídích procesů našeho klubu.
  • Jednu z efektivních cest k rozvíjení vztahů nejen s našimi klíčovými stakeholdery (např. fanoušky, partnery, zaměstnanci, municipalitami), ale i s širokou veřejností.
  • Příležitost systematicky rozvíjet svoje činnosti v souladu s okolní společností.

Jsme si vědomi toho, že pro dlouhodobou úspěšnost naší CSR politiky se stává zásadní nejen trvalá podpora ze strany vlastníků klubu a jeho nejvyššího managementu, ale stejně tak nutnost zařadit mezi stěžejní úkoly tato opatření:

  • Zahrnout CSR do základních hodnot, strategie a procesů na všech úrovních klubu.
  • Stanovit cíle a formulovat programy k jejich naplnění ve vztahu k CSR.
  • Vytvořit podpůrné struktury pro dlouhodobou integraci CSR do klubu.
  • Zajistit součinnost mnoha úseků při naplňování CSR strategie.
  • Zvyšovat povědomí o CSR uvnitř i vně klubu.
  • Vést permanentní a rovnoprávný dialog se všemi stakeholdery.
  • Nastavit vnitřní výkonnostní kritéria ve vztahu k CSR.

Chceme i nadále rozvíjet zejména CSR programy v komunitní oblasti, přičemž prioritně se budeme zabývat těmi problémy, které mají největší potenciál přinést sdílenou hodnotu jak okolní společnosti, tak i našemu klubu.

Budeme se také snažit využívat  nejmodernějších trendů v oblasti hodnocení CSR, které se domníváme výrazně napomáhají při budování  strategického přístupu k CSR, včetně dosažení cílů či kontroly dopadů realizovaných činností.

Jedním z hlavních cílů FKT je nejen prostřednictvím naší komplexní angažovanosti v oblasti společenské odpovědnosti, ale též i fungováním ve všech dalších oblastech činnosti klubu, přispívat k pozitivnímu obrazu profesionálního fotbalu v ČR. Naší ústřední myšlenkou při tomto kontinuálním úsilí je to, že:

„Slova jsou dobrá, skutky jsou však lepší…“