Environmentální udržitelnost

Klub se při svém fungování dlouhodobě snaží co nejvíce eliminovat nepříznivé environmentální dopady na okolní komunity, přičemž se i v této oblasti opírá o systematickou proaktivní politikou.

Tato vytvořená ekologické politika klubu se soustředí zejména na:

Ochranu přírodních zdrojů a šetrné zacházení s nimi (snižování spotřeby energie a vody, ochrana přírodních zdrojů) - směrem k úspoře vody např.namontoval klub spořiče vody v perlátorech u baterií, při skrápění trávníků byly hadice nahrazeny speciálními rozprašovači vody, navíc je využíváno i srážkové vody. Celková spotřeba vody je prováděna odečtem u dodavatele. Klub aktivně využívá pouze obnovitelné zdroje energie (tzv. zelenou energii), resp. energii z vodních a slunečních elektráren v regionu. Všechny klasické žárovky na stadionu byly nahrazeny LED osvětlením.

● Odpadové hospodaření recyklace odpadů, probíhá důsledné třídění odpadů, přičemž k dispozici jsou na celém stadionu, jak koše (na papír, plast, sklo), tak i popelnice (na plast, papír). Následně je zajišťován specializovanou firmou (Marius Pederson) odvoz na sběrný dvůr, kde probíhá další třídění, resp. likvidace odpadu. Klub vede systematicky své zaměstnance i hráče (včetně mládežnických) směrem k důslednému třídění odpadů a to i prostřednictvím zaměstnanců klubu (např. CSR manažera či trenérů mládeže) či přednášek na toto téma (např. v sezóně se 2021/22 proběhly přednášky „S pokorou vítězů“ či „FK Teplice více než fotbal“ pro všechny klubové mládežníky a byly zde řešeny i tyto otázky). V klubu je výhradně používán recyklovaný papír. V průběhu sezóny 2021/ 22 pak také poskytovatel občerstvení na stadionu začal využívat vratné kelímky na nápoje s legendárními hráči FK Teplice, které si mohou fanoušci zakoupit. Záloha na vratný kelímek je šedesát korun. Z kelímků, které se nevrátí (tedy prodají se fanouškům), odvádí navíc poskytovatel občerstvení (společnost R&M solutions) 15 Kč na dobročinné účely. Klub se navíc snaží i v této oblasti využívat své komunikační síly směrem k fanouškům a široké veřejnosti a spolupodílel se např. spolu se statutárním městem Teplice v edukativní kampani na třídění odpadu.

Vytváření podmínek k minimalizaci dopravní zátěže - klub zajišťuje autobusovou dopravu pro své fanoušky (v sezoně 2021/22 se jednalo např. o barážový zápas s Vlašimí) či podporuje organizovanou dopravu Fanklubem. Vedle toho klub zajišťuje a financuje autobusovou pro svá mládežnická družstva a to, jak na venkovní zápasy, tak i na pronajaté tréninkové plochy na Teplicku, kde probíhá řada tréninkových jednotek. V těsném sousedství stadionu vede i nová cyklostezka, stejně jako zde má zastávku linka městské hromadné dopravy č. 110. Fanoušci se mohou přímo ke stadionu dopravit i turistickým vláčkem Humboldt.

Zahrnutí environmentálních principů do procesu výběru dodavatelů – např. klub spolupracuje s lokálními dodavateli potravin v oblasti cateringu

Monitorování vlivu na životní prostředí a vyhodnocování environmentální výkonnosti organizace – klub systematicky sleduje a vyhodnocuje svoji environmentální výkonnost, včetně spotřeby energií či dopadů na životní prostředí

Zároveň si klub dlouhodobě plně uvědomuje skutečnost, že efektivní environmentální politika klubu může významně ovlivnit spotřebitelské chování našich zaměstnanců, hráčů (včetně našich mládežnických mužstev) či jejich trenérů a to nejen v rámci klubu ale také i v jejich vlastních domácnostech.

Stínadla TV