CSR strategie FK Teplice

Uvědomujeme si naše postavení největšího sportovního klubu v Teplicích a zároveň i jednoho z nejvýznamnějších v Ústeckém kraji, kterého chceme dlouhodobě využívat ke společenské odpovědnosti, včetně aktivního přispívání k pozitivním společenským změnám v regionu a být inspirativním příkladem pro své okolí.“
ing. Pavel Šedlbauer – předseda představenstva

Jsme si vědomi poměrně výjimečné vlivu FK Teplice směrem k okolním komunitám, kterého může být efektivně využito jak k posílení vnitřní integrace v komunitách, tak i k jejich celkovému rozvoji. Zvláště silně si tuto skutečnost uvědomujeme směrem k Ústeckému kraji a to nejen kvůli tomu, že zde náš klub již více než sedmdesát let působí, ale i proto, že se jedná o region, který již v minulosti čelit mnoha problémům, ať již environmentální či sociální povahy.

Jsme hrdi na to, že se za tyto desítky let se podařilo vytvořit silné propojení mezi klubem a regionálními komunitami, resp. že klub se spojil se srdci našich místních fanoušků a vyjadřuje víru, ducha, tradice či hodnoty okolních komunit.

Domníváme se, že FKT se za více než sedmdesát let své existence stal mnohem více než jen symbolem fotbalu. Stal se v našem regionu důležitou entitou, jež lidem umožňuje ztotožňovat se nejen s klubem, nýbrž i s Teplickem a Podkrušnohorským regionem jako takovým.

Velmi si vážíme toho, že náš klub je i v dnešním globalizovaném světě stále považován zejména za klub komunitní, a to i proto, že většina našich fanoušků žije v jeho bezprostředním okolí a jsou k němu připoutáni velmi silným citovým poutem

Věříme, že k posílení identifikace našich fanoušků, stejně jako i dalších našich stakeholderů (např. hráčů a zaměstnanců, partnerů, municipalit či široké veřejnosti) s klubem velmi zásadně přispívá i naše zapojení do aktivit v oblasti společenské odpovědnosti.

Společenská odpovědnost (z anglického corporate social responsibility - CSR) se zejména v posledních letech stala také významnou součástí agendy nejvýznamnějších mezinárodních fotbalových řídicích orgánů.

FIFA opírá svoji misi o tři hlavní pilíře, přičemž jeden z nich („Vybudovat lepší budoucnost“) se právě dotýká společensky odpovědných iniciativ, které FIFA vytvořila v rámci těchto klíčových programů:

 • Fotbal pro naději.
 • Fotbal pro planetu.
 • Férová hra.
 • Boj proti rasismu a diskriminaci.

Bližší informace k těmto programům je možné najít na: www.fifa.com/

Také podle UEFA má právě fotbal neocenitelnou roli při řízení společenského rozvoje a významně přispívá i k celistvosti a sociální soudržnosti v Evropě. Hlavní společensky odpovědné programy UEFA je možné najít na: www.uefa.com/

Stehně tak došlo k opravdu značnému nárůstu angažovanosti předních profesionálních fotbalových klubů (např. z Premier League či z Bundesligy) v oblasti společenské odpovědnosti.

Také náš klub se snaží dlouhodobě naši angažovanost na poli CSR neustále rozšířit a systematizovat, přičemž se opíráme o nejmodernější trendy v této oblasti (zrušit mezeru např. tzv. koncepci vytváření sdílených hodnot - Created Shared Value).

Jsme přesvědčeni o tom, že toto naše strategické úsilí přispěje nejen k úspěšnějšímu a udržitelnějšímu fungování klubu, ale i napomůže v řešení řady společenských problémů zejména v Ústeckém kraji.

Budeme i nadále usilovat nejen o strategičtější směřování našich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti, ale též o propojení vytvořené komplexní CSR strategie s klubovými hodnotami a vizí, resp. její pevné zakotvení v klubové filosofii.

Přijatou holistickou CSR strategii klubu s jasně vymezenou strukturální orientací vnímáme proto jako:

 • Nedílnou součást všech řídích procesů našeho klubu.
 • Jednu z efektivních cest k rozvíjení vztahů nejen s našimi klíčovými stakeholdery (např. fanoušky, partnery, zaměstnanci, municipalitami), ale i s širokou veřejností.
 • Příležitost systematicky rozvíjet svoje činnosti v souladu s okolní společností.

Jsme si vědomi toho, že pro dlouhodobou úspěšnost naší CSR politiky se stává zásadní nejen trvalá podpora ze strany vlastníků klubu a jeho nejvyššího managementu, ale stejně tak i nutnost zařadit mezi stěžejní úkoly řízení našeho klubu níže uvedená opatření:

 • Zahrnout CSR do základních hodnot, strategie a procesů na všech úrovních klubu.
 • Stanovit cíle a formulovat programy k jejich naplnění ve vztahu k CSR.
 • Vytvořit podpůrné struktury pro dlouhodobou integraci CSR do klubu.
 • Zajistit součinnost všech úseků klubu při naplňování CSR strategie.
 • Zvyšovat povědomí o CSR uvnitř i vně klubu.
 • Vést permanentní a rovnoprávný dialog se všemi stakeholdery.
 • Nastavit vnitřní výkonnostní kritéria a systém transparentního monitoringu ve vztahu k CSR.

Chceme i nadále rozvíjet zejména CSR programy v komunitní oblasti, přičemž prioritně se budeme zabývat těmi problémy, které mají největší potenciál přinést sdílenou hodnotu jak okolní společnosti, tak i našemu klubu.

Jedním z hlavních cílů FKT je nejen prostřednictvím naší komplexní angažovanosti v oblasti společenské odpovědnosti, ale též i fungováním ve všech dalších oblastech činnosti klubu, přispívat k pozitivnímu obrazu profesionálního fotbalu v ČR. Naší ústřední myšlenkou při tomto kontinuálním úsilí je to, že:

Slova jsou dobrá, skutky jsou však lepší…“

Stínadla TV