Hodnoty žlutomodré rodiny a etický kodex

Domníváme se, že sport je opravdu jedinečným nástrojem všestranného rozvoje jedince. Pomáhá upevňovat a rozvíjet fyzickou zdatnost a obratnost dětí a mládeže, stejně jako zvyšovat jejich psychickou odolnost. Zásadní je i jeho role výrazného socializačního mechanismu, který přispívá ke zvyšování sociálních kompetencí či k utváření postojů a hodnotového systému. Sport nabízí i možnost seberealizace, či napomáhá ve výcviku sebeovládání, posilování vůle či odolnosti.

Ať již jde o fotbal či sport obecně, měl by být podle nás u dětí již v raném věku prostřednictvím pohybových aktivit podporován jejich další všestranný a zdravý rozvoj. Myslíme si zároveň, že je nesmírně důležité, aby u dětí byly vytvářeny i dobré základy pro celoživotní lásku ke sportu. Vzhledem k tomu, že jsme nejenom ve světě, ale také v České republice, svědky klesající účasti populace na pohybových aktivitách v dnešní tzv. „sedavé společnosti“, je jedním z našich klíčových cílů přispívat k podpoře zdravého životního stylu, a to zejména u dětí a mládeže.

Chceme se zároveň kontinuálně snažit i prosazovat v rámci naší „modro – žluté rodiny“ hodnoty, které považujeme za stěžejní a to nejen na fotbalových trávnících. Jedná se zejména o:

 • Poctivost, jednání v duchu fair play.
 • Solidaritu a týmový duch.
 • Respekt, toleranci a korektnost vůči soupeři.
 • Vášeň, pracovitost.
 • Disciplínu.
 • Skromnost a absenci primadonských manýr.

Klub tyto klíčové morální hodnoty podrobně vymezil i v rámci přijatého etického kodexu členů FK Teplice a to nejen směrem ke svým hráčům či trenérům, ale např. i k rodičům svých mládežnických hráčů.

S vědomím postavení FK TEPLICE a.s. v rámci českého fotbalu, s úctou k tradicím klubu a jeho příznivcům, se zvláštním zřetelem k zavazujícím výsledkům v historii i současnosti klubu, jsouce si vědomi své odpovědnosti za tyto hodnoty, jsou členové klubu zavázáni plnit následující zásady:

Zásady hráče FK Teplice

 • 1.Hrajeme Fair play – to znamená mnohem více než jen pouhé respektování pravidel. Je to také vyjádření vzájemné úcty, respektu a přátelství se všemi členy kluby, soupeři, rozhodčími, partnery klubu a rodiči hráčů.
 • 2.Neponižujeme spoluhráče ani soupeře.
 • 3.Jsme jeden tým – podporujeme a spolupracujeme se svými spoluhráči a kolegy.
 • 4.Své úkoly a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly tak, aby ostatní členové klubu, partneři a fanoušci mohli na svůj klub hrdí.
 • 5.Během tréninku pokaždé vynakládáme maximální úsilí ke zvýšení své výkonnosti a k péči o svoji dlouhodobou sportovní kariéru.
 • 6.Jsme hrdi na svůj klub, pečujeme o jeho dobré jméno, jsme k němu loajální, nekritizujeme ho na veřejnosti, podněty a výhrady řešíme na půdě klubu.
 • 7.Pečujeme o majetek a sportovní vybavení klubu.
 • 8.Jsme příkladem pro druhé, především pro mladé, začínající hráče.
 • 9.Dbáme o své zdraví a životosprávu.
 • 10.Nezúčastňujeme se žádné činnosti, která se neslučuje se zásadami slušného chování, psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly. Činnost s prvky podvodného jednání je zcela vyloučena.
 • 11.Fanoušci – uvědomujeme si, že jsou nedílnou součástí klubu a zejména pro ně fotbal hrajeme.

Zásady trenéra FK Teplice

 • 1.Trenér respektuje jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, náboženské a politické přesvědčení.
 • 2.Svou práci vykonává s největší možnou mírou profesionality, odbornosti, vstřícnosti, porozumění a ochoty pomoci, bez jakýchkoli předsudků a stereotypů.
 • 3.Své úkoly a povinnosti plní s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly.
 • 4.Trenér se neustále vzdělává, zvyšuje svou odbornost a nové poznatky přenáší do každodenní praxe (sebevzdělávání, odborné semináře, moderní trendy v oboru).
 • 5.Vzájemně se respektuje se všemi členy klubu, hráči, partnery a rodiči hráčů.
 • 6.Nezúčastňuje se žádné činnosti, která se neslučuje s výkonem jeho práce a výchovou sportovců. S vykonáváním činnosti trenéra je neslučitelné korupční jednání či podvodné jednání jiného druhu.
 • 7.Je ke klubu loajální, pečuje o jeho dobré jméno, chová se tak, aby vytvářel jeho pozitivní image jak ve městě a regionu, tak v celé společnosti. Podněty či výhrady řeší s vedením klubu výhradně na jeho půdě.
 • 8.Trenér jde svým chováním příkladem pro své svěřence a členy realizačního týmu.
 • 9.Trenér nezkresleně prezentuje svou práci v médiích a na veřejnosti.
 • 10.Trenér dbá vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž o zdraví sportovců.
 • 11.Trenér uznává soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytyčenými pravidly, má ke svým soupeřům a rozhodčím respekt i mimo sportovní zápolení.

Zásady rodiče hráče FK Teplice

 • 1.Posilujte smysl fair play u dětí a dospívajících, kteří jsou do sportu aktivně zapojeni. Fair play znamená mnohem více, než jen pouhé respektování pravidel, nese v sobě stopy přátelství, respektování soupeře a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoliv pouhé chování.
  • 2.Respektujte své dítě, podporujte jeho zájmy a veďte ho k aktivnímu životu.
  • 3.Povzbuzujte své dítě, aby hrálo dle pravidel. Pamatujte na to, že děti se nejlépe učí podle příkladu, oceňujte i dobrou hru soupeře.
  • 4.Neuvádějte své dítě do rozpaků tím, že křičíte na hráče, rodiče nebo rozhodčí. Vašemu dítěti naopak pomůže, když ukážete pozitivní přístup ke hře a všem účastníkům. Nevyjadřujte se negativně o týmu na veřejnosti a internetových stránkách, podněty a připomínky řešte s trenéry a vedoucími mužstev.
  • 5.Netlačte na soutěžení v mladších věkových kategoriích. Klaďte důraz na vývoj a trénink ke zlepšování dovedností a rozvíjení schopností mladého sportovce. Dítě musí mít ze hry radost.
  • 6.Naučte se pravidla hry, respektujte soupeře. Jakákoliv kritika hře jen škodí.
  • 7.Vyzdvihujte pozitivní věci, nikdy nekřičte nebo fyzicky nenapadejte své dítě po zápase nebo tréninku, je to naprosto destruktivní přístup. Pracujte na tom, aby tyto věci z mládežnického sportu zmizely. Odměňujte potleskem dobrý výkon nejen při výhrách, ale i při prohrách.
  • 8.Uvědomte si důležitost a význam trenéra pro vývoj hráče, komunikujte s nimi a podporujte je.
  • 9.Dbejte na správnou životosprávu dětí – co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, zda mají dostatek kvalitního spánku.
  • 10.Netrestejte děti formu zákazu sportování, možná je to naopak jediné prostředí, kde se cítí dobře.
  • 11.Omlouvejte své dítě z tréninků a zápasů včas, aby je mohl nahradit někdo jiný.

Stínadla TV