GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).

1.Správce osobních údajů
Nadační fond FK Teplice , IČ: 09181555 , se sídlem Na Stínadlech 2796, Teplice 415 01Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech (dále jen „správce“).

2.Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3.Zdroje osobních údajů

- subjekty údajů

- firemní dárci

4.Kategorie osobních údajů
Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu
Údaje nezbytné pro vyhodnocení žádosti o nadační příspěvek: zdravotní stav, výše příjmů, výše sociálních dávek, výše invalidního důchodu, příjmy a náklady společné domácnosti
Údaje umožňující kontakt se subjektem údajů: kontaktní adresa, telefonní číslo, e–mailová adresa

5.Kategorie subjektů údajů

- spolupracovníci Nadačního fondu FK Teplice

- žadatelé o nadační příspěvek

- dárci

6.Kategorie příjemců osobních údajů

- osoby podílející se na činnosti Nadačního fondu FK Teplice

- zpracovatelé osobních údajů

7.Účely zpracování osobních údajů

- vystavení potvrzení o daru

- péče o dárce a komunikace s nimi , včetběinformování o činnosti Nadačního fondu FK Teplice

- zařazení do databáze dárců

- zařazení do databáze žádostí o nadační příspěvek

- vyřízení žádostí o nadační příspěvek

- komunikace s žadateli

- personální agenda

8.Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9.Doba, po kterou budou zpracovávané údaje uloženy

Po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tzn. do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, budeme Vaše osobní údaje uchovávat:

- (v případě smluvních partnerů, zejm. dárců) po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu,

- (v případě žadatelů o příspěvek, kterým bylo vyhověno) po dobu 15 let od vyplacení příspěvku. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž po výše uvedenou dobu 15 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu do okamžiku jeho odvolání, ani na zpracování údajů z jiných právních důvodů, pro které není Váš souhlas vyžadován.

Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je Váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání, a to za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněny zájem.

V případě žadatelů o příspěvek, kterým nebylo vyhověno, budou jejich osobní údaje uchovávány po dobu 1 měsíce od učinění rozhodnutí o nepřidělení příspěvku.

10.Právní základ pro zpracování osobních údajů
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 Nařízení může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat osobní údaje pouze v těchto případech:

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

11.Práva subjektů údajů
V souladu se čl. 12 Nařízení správce tímto informuje subjekt údajů o jeho právech, která souvisí se zpracování osobních údajů. Konkrétně subjektu údajů náleží:

- právo podat stížnost k dozorovému orgánu dle čl. 13 Nařízení

- právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení

- právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů dle čl. 16 až 19 Nařízení

- právo přenositelnosti údajů dle čl. 20 Nařízení

- právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení

- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení

- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34 Nařízení

12.Pověřenec pro ochranu osobních údajů (pověřený pracovník správce)
Pro přístup ke svým osobním údajům, pro odvolání svého souhlasu s jejich zpracováním nebo pro jakýkoliv jiný úkon spojený se zpracováním osobních údajů může subjekt kontaktovat pracovníka správce – pověřence pro ochranu osobních údajů správce: Martina Kovaříka, tel.:
420 417 507 424a e-mail: martin.kovarik@fkteplice.cz

Stínadla TV